FHL Björn Hungary Kft.
Vállalati felelősségi irányelvek

A vállalat felelősségvállalási tevékenységének célja
A vállalati felelősségi irányelvek megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon etikai normákat, melyeket a társaság működése során kiemelten fontosnak tekint. Az FHL Björn Hungary Kft. etikai kódexe az értékrend közvetítésével meghatározza az elvárható etikus magatartást és a társaság értékeinek megfelelő cselekvés normáit, továbbá arra ösztönözi az érintetteket, hogy megőrizzék és erősítsék a társaságról kialakult értékes külső képet.
Mindenki betartja az emberi érintkezés alapvető udvariassági szabályait. Az FHL Björn Hungary Kft. munkavállalói sem munkahelyükön, sem azon kívül nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel csorbíthatják a társaság jó hírnevét.

Hatálya
Az irányelvekben megfogalmazott értékek és a hozzájuk fűződő szabályok betartása az FHL Björn Hungary Kft. minden alkalmazottjára, szerződött munkatársára és üzleti partnerére érvényesek. A társaságon belül a mások munkáját irányító vezetőknek kiemelt felelősségük van az etikus működés kultúrájának kialakításában és fenntartásában.


Törvényi megfelelőség
Az FHL Björn Hungary Kft. elvárja valamennyi munkatársától, partnerétől, beszállítójától, hogy mindenkor:
- a jogszabályoknak megfelelően,
- jelen irányelvek mentén megfogalmazott etikai szabályokat betartva járjon el.
Az FHL Björn Hungary Kft. munkavállalói kötelesek:
- a társaság alapvető érdekeivel összhangban,
- a társaság küldetésében meghatározott alapelvek szerint cselekedni.

Korrupcióellenesség
Az érintettek (alkalmazottak, üzleti partnerek, beszállítók) munka-, illetve üzletvitelük során nem kínálhatnak fel, fizethetnek, kérhetnek vagy fogadhatnak el vesztegetési összegeket üzletszerzés vagy üzlet visszatartás érdekében.

Tisztességes foglalkoztatás
Esélyegyenlősség (hátrányos megkülönböztetés tilalma)
A társaságnál senki sem élvezhet előnyt, nem szenvedhet hátrányt neme, kora, származása, faji, nemzetiségi, felekezeti, politikai, rokoni hovatartozása, testi fogyatékossága, szexuális orientációja, érdekképviseleti szervezethez való tartozása vagy ezzel összefüggő tevékenysége miatt. Kivételt képeznek a törvényben szabályozott pozitív diszkriminációk.

Zaklatás tilalma
A társaság szigorúan tiltja az erőszak, megfélemlítés vagy zaklatás minden formáját. Ezek bármely formája úgy, mint a faji vagy szexuális, teljességgel elfogadhatatlan, és a vezetés felelőssége, hogy a felmerülő eseteket megfelelő módon kezelje.

A munkavállaló kötelessége, hogy a fentiekbe ütköző erőszakos megnyilvánulás bármilyen formájának észlelése esetén ez ellen fellépjen, és az esetről bejelentést tegyen a közvetlen felettes vagy az illetékes igazgató felé.

Kényszer- és gyerekmunka tilalma
Az FHL Björn Hungary Kft. elítéli a gyerekmunkát, valamint a gyermekek és kisebbségek kizsákmányolásának egyéb formáit; nem végeztet sem kényszer-, sem rabszolga-, sem gyermekmunkát, és ilyen tevékenységet egyetlen partnerétől sem fogad el. A társaság minden munkavállalójának és szerződéses partnerének tisztában kell lennie ezekkel az elvekkel, melyeket munkája során alkalmaznia kell.

Egészség- és munkavédelem
A társaság biztonságos és egészséges munkakörülményeket biztosít dolgozói számára. Létesítményeiben rendszeresen ellenőrzi a munkakörülményeket, és ha szükséges, megteszi a helyesbítő intézkedéseket. Működése során figyelembe vesz minden, a tevékenyégére vonatkozó technológiai és ökológiai irányelvet, támogatja a szigorúbb elvárásokat támasztó szabványok elfogadását.
Az egészségügyi, a környezet-és munkavédelmi rendszabályok, a technológiai fegyelem, valamint a munkájára vonatkozó egyéb szabályok betartásával minden munkavállalónak törekednie kell az egészségkárosodás megelőzésére, a környezeti ártalmak, és a környezet- szennyezés elkerülésére.

Munkaidő és bérek
Az FHL Björn Hungary Kft. betartja az összes munkaidőre vonatkozó törvényt, jogszabályt, ágazati szabványt, beleértve a túlmunkát. Olyan béreket biztosít dolgozói számára, amelyek megfelelnek legalább a minimálisan megköveteltnek, és elegendőek ahhoz, hogy fedezzék az alapvető emberi szükségleteket az adott közösségben.

Egyesülési szabadság és kollektív érdekérvényesítés

Hivatkozva Magyarország Alaptörvényének VII cikk (2) pontjában megfogalmazottakra, miszerint: „Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni és azokhoz csatlakozni.” az FHL Björn Hungary Kft. nem korlátozza az alkalmazottak egyesülési szabadságát és kollektív érdekérvényesítési jogát. Az alkalmazottak, érdekeik hatékonyabb érvényesítésére létrehozhatnak és működtethetnek érdekképviseleti szerveket. Munkavállalóink általuk választott szakszervezetbe szabadon beléphetnek vagy attól távol maradhatnak. Nagyon fontos kiemelni, hogy az egyesülési törvény nem állampolgársághoz köti, hanem mindenki jogaként szabályozza az egyesülés szabadságát. Az egyesülési szabadság egyszerre a cél megválasztásának szabadságát, a cél eléréséhez szükséges szervezet alapításának szabadságát és azokkal való csatlakozás önkéntességét, valamint az önkéntes kilépés lehetőségeket tartalmazza. Az egyesülési jogot a 2011. évi CLXXV. törvény szabályozza.

Politikai és vallási tevékenység
A társaság dolgozói tiszteletben tartják egymás világnézetét, politikai meggyőződését, és munkaidőben semmilyen eszközzel nem befolyásolják egymás nézeteit.
A munkavállalók ilyen irányú tevékenységük során kötelesek elkerülni minden, a társaságra vonatkozó utalást, és kifejezetten tartózkodni attól, hogy véleményüket a társaság álláspontjaként tüntessék fel. Ilyen irányú tevékenységük során a társaság eszközeit és a társaság által biztosított szolgáltatásokat (pl. Mobiltelefon, laptop, gépjármű, internetkapcsolat, stb.) akkor sem használhatják, ha egyébként azok magáncélú használatára jogosultak.

Környezetvédelem, környezetbarát technológiák
Az FHL Björn Hungary Kft. üzleti filozófiájának fontos eleme a környezet védelme. Döntéseinél figyelembe veszi a természeti környezet összhangjának szempontjait. A vállalat kerüli az erőforrások pazarlását, és a keletkező melléktermékeket a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A vállalatnál mindenki arra törekszik, hogy a termelési folyamatok környezetre gyakorolt káros hatása folyamatosan csökkenjen. Fenti elvekhez való igazodást a vállalat a beszállítóktól elvárja, más partnereket pedig a követésükre buzdít, mert az FHL Björn Hungary Kft. meglátása szerint ez vezet a fenntartható fejlődés eléréséhez és az élet minőségének javulásához. Ennek példája a működtetett ISO 14001 környezetvédelmi szabványrendszer.

Vállalati tulajdon

• Vagyonvédelem
Az FHL Björn Hungary Kft. munkavállalói
- felelősséget vállalnak a cég tulajdonában lévő eszközök, gépek épségéért, azok célszerű és takarékos használatáért;
- a munkaidőt nem használják magáncélokra.

• Adatvédelem, információpolitika
A vállalat hatékony belső ellenőrzést biztosít a vállalati tőkével és eszközökkel való visszaélések elkerülése érdekében. Minden dokumentumot, mely a vállalatra nézve kötelezettséget vállal harmadik féllel szemben, csak az ügyvezető igazgató engedélyezhet aláírásával. A vevők, partnerek és a munkatársak bizalmas adatainak és az adatvédelmi előírásoknak a tiszteletben tartását az Fhl Björn Hungary Kft. kiemelten kezeli.

• Bizalmas információk
Az alkalmazottak kötelesek a vállalat tulajdonában lévő bizalmas információt megőrizni és tartózkodni attól, hogy más vállalattól illegális módon bizalmas információkat szerezzenek.
A vállalat által bizalmasnak tekintett információk nem oszthatók meg külső személlyel, illetve nem használhatók fel személyes célokra. Ez a kötelezettség nemcsak a munkaviszony időtartamára, hanem annak megszűnése után, a munkaszerződésben meghatározott időtartamig érvényes.

• A munkavállalókra vonatkozó bizalmas információk
Ugyancsak bizalmasak a munkatársakra vonatkozó információk, így a pályafutás, a jövedelem vagy a személyes körülmények részletei.

• Elektronikus adatkezelés
A társaság munkavállalóival szembeni elvárás:
Legyenek tisztában a társaság internethasználatra vonatkozó rendelkezéseivel, kizárólag jogtiszta programokat használjanak. Ne használják a vállalat elektronikus kommunikációs rendszereit olyan adatok továbbítására, amelyek kezelésére nincs felhatalmazásuk.
A vállalat munkavállalói, partnerei nem tolerálnak semmilyen támadó vagy sértő témájú elektronikus üzenetet.

• Közösségi oldalak
Közösségi oldalakon tilos bármilyen az FHL Björn Hungary Kft. érdekeit sértő, támadó kijelentést, közlést megjeleníteni.

• Nyilatkozás a cég nevében
A vállalattal kapcsolatos bármilyen hivatalos nyilatkozattételre csak az arra felhatalmazott személyek jogosultak.

• Szellemi tulajdon védelme
A vállalat sikere a bizalmas üzleti információk és a szellemi tulajdon védelméhez fűződő jogok betartásán múlik. Ez különösen érvényes a találmányokra, kutatási eredményekre és műszaki adatokra, továbbá képletekre, tervezetekre, műszaki rajzokra, ötletekre, gyártási irányelvekre, FMEA-kra, számítógépes programokra, védjegyekre, szabadalmakra, szerzői jogra, nem nyilvános pénzügyi vagy árinformációkra és bármilyen dokumentumra, amely ezekre hivatkozik.

Minden munkavállaló köteles az FHL Björn Hungary Kft. szellemi tulajdonát képező, és használati mintaoltalom alatt álló termékek jogosulatlan gyártójával szemben fellépni, vagy amennyiben ez hatáskörét, lehetőségeit meghaladja, köteles munkahelyi vezetőjét tájékoztatni.

• Hatósági és partnerkapcsolatok
A vevőkkel, beszállítókkal, hatóságokkal, szakmai szervezetekkel kialakított őszinte, korrekt viselkedés, a kölcsönös bizalom és tisztelet a sikeres és tartós üzleti kapcsolat alapja.
Bizalmasnak tekintendő minden olyan információ, amely a társaság és a beszállítói közötti viszonnyal kapcsolatos. A társaság csak olyan partnerekkel létesít, illetve tart fenn kapcsolatot, akik az üzleti tisztesség szabályai szerint működnek. Tevékenysége során jóhiszeműen és becsületes módon jár el, az adott ország vonatkozó jogszabályait betartja, és csak a jogszabályok által megengedett eszközöket használja.

• Ajándékok, előnyök elfogadása
FHL Björn Hungary Kft. munkavállalója nem fogadhat el személyes ajándékot vagy bármilyen előnyt a társasággal érdekeltségi kapcsolatban álló más szervezettől vagy személytől, illetve versenytársnak minősülő gazdasági szervezettől. Kétség esetén az elfogadható üzleti ajándékok összeghatára 10.000 Ft. A kapott üzleti ajándékok az összes munkatárs között kerülnek kisorsolásra vagy céges rendezvényen szétosztásra. Tilos elfogadni bármilyen ajándékot vagy szívességet ezen értékhatár felett.
Tilos utazási, nyaralási és szállásajánlatot elfogadni üzleti partnertől vagy olyan külső beszállítótól, magánszemélytől, aki a társaságnak dolgozik (tanácsadó, ügynök stb).
Bizonyos esetekben (pl. szakmai képzés, konferencia, üzleti rendezvény, felkérés prezentációra) az utazási és szállásajánlat elfogadható.

• Beszállítók kiválasztása
Az FHL Björn Hungary Kft. elvárja, hogy beszállítói is betartsák az FHL Björn Hungary Kft. által részükre átadott szabályzatait és irányelveit. Azok a beszállítók, amelyek megsértik ezeket az alapelveket, nem vonhatók be pályázati eljárásokba, és semmilyen formában - közvetlenül vagy közvetetten - nem alkalmazhatók.

• Versenytársak, tisztességes verseny
A társaság határozott versenytársként kíván működni, tevékenységét a tisztességes verseny normáival összhangban és az érvényes versenyjogi szabályoknak megfelelően végzi.

• Bennfentes információ
Az információk a kompetencia szintjén nyilvánosak és hozzáférhetőek. Biztosítani kell az információáramlást az egyes szervezetek között horizontálisan és vertikálisan egyaránt. A társaság elkötelezett abban, hogy a munkatársakat a lehető legnagyobb mértékben bevonja a vállalat tevékenységébe, illetve elősegítse a nyílt kommunikációt.

• Civil társadalom, helyi közösségek
A társaság hozzájárul a gazdasági növekedéshez és az életszínvonal javításához azon régiókban, ahol tevékenykedik. A közjót a munkahelyteremtésen túl különböző tevékenységeken keresztül szolgálja, melyek többsége az egészség, a kultúra és a sport fejlesztését célozza.


Kérdések, bejelentések
Amennyiben valamely munkavállalónak, szerződött munkatársnak, üzleti partnernek olyan cselekedet jut a tudomására, mely az FHL Björn Hungary Kft. vállalati felelősségi irányelveibe ütközik, illetve olyan döntési helyzetbe kerül, amelyben bizonytalan az etikus eljárás, kérjük jelezze az etikuseszkalacio@fhl.hu címen. Az érkező bejelentések közvetlen az ügyvezető igazgatóhoz kerülnek. Névtelen bejelentéseket csak súlyos etikai vétség gyanúja esetén vizsgál ki a társaság.